JOHN DELOUDIS S.A.
Mitropolitou Iosif 7 - ZIP 54622 - THESSALONIKI